DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej.

Łączna kwota dotacji celowej: 2.578.974,00 zł

Łączna wartość zadania:  2.578.974,00 zł

 

Dofinansowanie dla DPS w Sieradzy – 362.880,00 zł

Data zawarcia umowy: 27.09.2023r.