Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS

„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem”

Dante Alighieri                                           

Budynek DPS
Budynek DPS
previous arrow
next arrow

RODO

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Sieradzy działający pod adresem Sieradza 208, 33-240 Żabno.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod nr 14 645-61-05, listownie pisząc na adres siedziby administratora lub za pomocą poczty elektroniczną administracja@dpssieradza.pl.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Pani/Pan mogą się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej iod@dpssieradza.pl. oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora.

 

CELE PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz aktów wykonawczych do ustaw.

 

PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W pozostałych, nielicznych i wyjątkowych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w jej treści.

 

ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zakładowego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Ponadto, w zależności od podstaw i celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą może skorzystać z:

 • prawa do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą a przetwarzanie służy realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika merytorycznego Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.

 

DANE MIESZKAŃCOW

Wizerunek i dane osobowe mieszkańców przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody mieszkańców lub opiekunów prawnych.

 

PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.