Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS

„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem”

Dante Alighieri                                           

Budynek DPS
Budynek DPS
previous arrow
next arrow

Koszt utrzymania

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Tarnowskiego Nr 2.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2024 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Tarnowskiego, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Poz. 655 z dnia 23 stycznia 2024 r., na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 2 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej wynosi 6 100,00 zł.

Czytaj dalej Koszt utrzymania

Budżet

Informacja o budżecie DPS w Sieradzy na rok 2024

 

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy realizuje swoje zadania zgodnie z planem finansowym opracowanym w oparciu o Uchwałę Nr 4543.2024 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dla jednostek powiatowych ostatecznych kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2024 rok nr LXIII.527.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody 
Dział 852            Pomoc Społeczna

Rozdział 85202  Domy Pomocy Społecznej                        4 056 550,-

w tym:

  • 083 wpływy z usług /odpłatność za pobyt/ 4 055 950,-
  • 092 pozostałe odsetki                                                200,-
  • 097 wpływy z różnych dochodów                             400,-

Wydatki

Dział 852            Pomoc Społeczna

Rozdział 85202  Domy Pomocy Społecznej                        6 816 598,-

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         6 247 393,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        5 000,-

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          564 205,-

Majątek

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy zajmuje powierzchnię 1,22 ha:

Na obszar gruntów będących w zarządzie naszego domu składają się działki Nr 476/10, 449/2, 455/2, 456/2, 457/2, 458/2, 476/20, 449,1 w obrębie wsi Sieradza gmina Żabno, decyzja Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej Nr DKW 125/2000 z dnia 09.05.2000 wpisano do księgi Wieczystej dział VI nr 45386 prawo własności na rzecz Powiatu Tarnowskiego. Wartość ewidencyjna w/w gruntów – 39.347.30

Grunt i jego wartość od 31.12.2015 r. są ujęte w księgach Domu Pomocy Społecznej.

Forma władania gruntem – trwały zarząd.

Czytaj dalej Budżet
Dodatkowe środki finansowe
TEST

Dodatkowe środki finansowe

 

 

Symbole Polski

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy informuje o przyznanych przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej dodatkowych środkach finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej tj. przygotowanie i zabezpieczenie ich przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,  w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,  a także na zapewnienie kadry niezbędnej
do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

 

Kwota przyznanego dofinansowania: 60 000 zł

Czytaj dalej Dodatkowe środki finansowe

Dofinansowanie

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy

współrealizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie w ramach II naboru do projektu: 39 220, 58 zł

 

Czytaj dalej Dofinansowanie