Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS

„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem”

Dante Alighieri                                           

Budynek DPS
Budynek DPS
previous arrow
next arrow

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dpssieradza.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej
Sieradza 208, 33-240 Żabno

Telefon: 14 645 61 05
e-mail: administracja@dpssieradza.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-02

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część zamieszczonych na stronie informacji publicznych w postaci załączników
  nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0.
 • Zamieszczone na stronie internetowej podmiotu informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z publikowanych plików multimedialnych (zdjęć) nie posiada opisu alternatywnego
 • Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/JPG nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • Część dokumentów nie umożliwia czytania maszynowego

 
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji 2022-03-29

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Stryczek
e-mail: administracja@dpssieradza.pl
Telefon: +14 645 61 05

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego,
na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy zlokalizowany jest w województwie małopolskim, powiat tarnowski, gmina Żabno. Podstawową działalność dom prowadzi w jednym budynku głównym spełniającym podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Na teren placówki można wejść przez bramę wjazdową dzwoniąc domofonem znajdującym się przy niej.
 2. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),
 3. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne usytuowane w poziomie terenu oraz wejście  od strony windy z jednym stopniem i podjazdem dla niepełnosprawnych.
 4. Wszystkie pomieszczenia (za wyjątkiem pomieszczeń magazynowych
  i gospodarczych) zapewniają możliwość swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim zarówno z opiekunem jak i samodzielnie.
 5. W budynku znajduje się winda z głosem nawigującym, poręczami, przyciskami znajdującymi się na odpowiedniej wysokości dla osób niepełnosprawnych, kamerą podłączoną do monitoringu.
 6. Pierwsze i ostatnie stopnie na klatkach schodowych są oznaczone w specjalny sposób.
 7. Na korytarzach kontrastowo odznaczone są ściany, poręcze i podłogi, które pokryte są specjalnym antypoślizgowym tarketem.
 8. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są ( oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).
 1. W budynku zamontowano bezprzewodowy system przywoławczy.
 2. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji.
 3. Na parkingu przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z oznaczeniem poziomym.
 4. Drogi oraz ścieżki wokół budynku wyłożone są kostką i płytami betonowymi  
  w poziomie terenu, pozbawione barier architektonicznych.
 5. Istnieje możliwość wejścia na teren DPS z pomocą psa asystującego lub psa przewodnika.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. W Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.